Information til ejendomsmæglere

Grundejerforeningen Horsens Syd modtager en del forespørgsler fra ejendomsmæglere vedr. udfyldelse af grundejerforeningsskema i forbindelse med ejendomssalg.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet svar på “de almindelige spørgsmål” i forbindelse med ejendomssalg, for at gøre det enklere for medlemmer og Deres ejendomsmægler.

Informationerne er målrettet mod forhold, der skønnes at være relevante i en køb- og salgssituation, og tager udgangspunkt i formularen fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Det er grundejerforeningens opfattelse, at alle køb- og salgsrelevante dokumenter om grundejerforeningen og dennes økonomiske forhold mv. findes i disse informationer eller på foreningens hjemmeside. Dette gælder i særdeleshed generalforsamlingsreferater, godkendte regnskaber og budgetter samt vedtægter.

Med informationerne forventes det at ejendomsmæglere, ud over spørgsmål om restance, kun undtagelsesvist vil have behov for at kontakte grundejerforeningen for at indhente yderligere informationer.

Der opkræves derfor et gebyr på kr. 500,- , hvis en ejendomsmægler ikke finder nærværende dokument tilstrækkelig og derfor på sælgers vegne anmoder om, at vi fremsender vedtægter, referater og årsregnskab eller udfylde spørgeskemaer eller andre formularer om grundejerforeningen. Se pkt 6.5

Der opkræves ikke gebyr, hvis henvendelsen alene drejer sig om at oplyse, hvorvidt et medlem er i restance til Grundejerforeningen. Se pkt 2.2

1. Oplysninger om medlemskab af foreningen

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling, der afholdes inden ultimo april måned. Kontingent opkræves typisk i maj og for et år. Det opkræves med tilbagevirkende kraft for 1/1 – 31/12 og udgør for 2020 således kr. 2.000,00 årligt. Heraf udgør bidrag til vejfond kr.  400,00 årligt

Der betales ikke yderligere bidrag til foreningen, og der er ikke siden seneste generalforsamling truffet beslutninger, som medfører nævneværdig forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.

2.2 Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til foreningens kasserer bestyrelsen@gfhs.dk mrk: Restance forespørgsel.

2.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer fællesgæld.

2.4 Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5 Der skal ikke betales gebyrer til foreningen i forbindelse med overdragelsen.

3. Sikkerhed til grundejerforeningen

3.1 Der skal ikke forhøjes eller oprettes ny sikkerhed til grundejerforeningen.

4. Antenneforening

4.1 – 4.5 Grundejerforeningen driver ikke en antenneforening.

5. Øvrige oplysninger

Bestyrelsesoplysninger og øvrige oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside: www.gfhs.dk

5.1 Seneste regnskab og budget, generalforsamlingsreferater, vedtægter .

5.2 Ovenstående dokumenter kan downloades fra foreningens hjemmeside: www.gfhs.dk

5.3 Grundejerforeningen har ikke et ordensreglement

6. Supplerende oplysninger

6.1 Foreningen benytter i størst muligt omfang elektronisk kommunikation via mail og hjemmeside, f.eks. indkaldelse til og referat fra generalforsamling etc., hvorfor ejers mail bedes sendes til bestyrelsens medlemskartotek.

6.2 Nye medlemmer / ejerskifte bedes meddeles til bestyrelsen senest 14 dage efter aftalens indgåelse, enten af ejendomsmægler eller den nye ejer.

6.3 Oplysninger om ejerskifte bedes sendes til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@gfhs.dk . Venligst angiv “ejerskifte” i emnefeltet. Mailen skal indeholde oplysninger om:

– navn, adresse samt mailadresse på den nye ejer

– overtagelsesdato

– tidligere ejers nye bopæl

6.4 Betaling af kontingent sker ved en kontooverførsel efter modtaget faktura overtagelsesdato.

6.5 Har man som ejendomsmægler spørgsmål ud over restance eller spørgeskemaer man ønsker udfyldt, vil bestyrelsen mod et gebyr på kr. 500,- gerne udfylde disse.