Medlemskab og kontingent

Medlemspligt

Som grundejer i foreningens område, har du pligt til at være medlemmer af Grundejerforeningen Horsens Syd. Medlemspligten indtræder fra den dag du overtager skødet.

Ved køb af ejendom indtræder du som ny ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Den tidligere ejer vedbliver at hæfte for eventuelle restancer.

Indmeldelse / ejerskifte

En indmeldelse eller ejerskifte meddeles til bestyrelsen med angivelse af navn og adresse på den nye ejer og tidligere ejers nye bopæl senest 14 dage efter aftalens indgåelse.

Oplysninger om ejerskifte bedes sendes til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@gfhs.dk
Venligst angiv “ejerskifte” i emnet.

Kontingent

Kontingentet skal dække udgifterne til vedligeholdelse og drift af fælles veje, stier og fællesarealer m.v. Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år til fastlæggelse af kontingentstørrelse. Dette fordeles i forhold til antal boligenheder. Kontingentets størrelse fastsættes herefter hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkræves umiddelbart efter afholdt generalforsamling, via den oplyste mail i bestyrelsens beboerkartotek.

Kontingentets størrelse ses i seneste referat fra generalforsamling.

Et medlem betaler kontingent for hver parcel (matrikel), der ejes. Ligeledes skal der betales bidrag for hver enkelt bolig, hvis der på ejendommen findes 2 eller flere selvstændige boliger. Bidragets størrelse er den samme for alle boliger.