13 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 28.04.2021 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2021 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer
 5. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information på vedlagte bilag
 6. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 20.04.2021. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 7. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Kasserer Steen Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Mening medlem Jan Sørensen er på valg, ønsker genvalg.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20.04.2021 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 21.04.2021.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2021

OBS!
Med baggrund i den nuværende situation i Danmark, anser vi det for overvejende sandsynligt, at vi bliver nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling, d. 28.04.2021 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen meddeler, at indkaldelsen i den nuværende situation er foregået rettidigt, og en evt. udskydelse vil vi melde ud på hjemmesiden www.gfhs.dk 
Af hensyn til likviditet og betalinger, kan det blive nødvendigt at opkræve et delvist kontingent, før budgetgodkendelse. Evt. korrigering vil da ske (meropkrævning / tilbagebetaling) efter generalforsamlingen.

9 apr

Orientering vedr. fuglegener

Fugle som vi har observeret hakker i rude, -vi vurdere krage/sortkrage

Der har været drøftelser mellem nogle foreningsmedlemmer om en del fuglegener fra krager/råger/ravne det meste af 2020-21 i området. Dette har resulteret i en forespørgelse til bestyrelsen, om vi kunne anmode miljøstyrelsen om tilladelse og støtte til regulering af disse fugle.

Vi har i bestyrelsen (januar-marts) haft fokus på fuglene i området, og i disse hjemmearbejdstider har et bestyrelsesmedlem, selv observeret fugle “pigge” i ruder/drivhus.

Ud fra vores undersøgelse (foto og fuglelyd) vurderer vi, at disse problembørn er krager/sortkrager, som flyver parvis 2-3. Hvorimod fuglene på græsarealer, som vi ser flere steder, er råger der “kommer og går fra Rågekolonier”.

Fugle som vi har observeret hakker i rude, som vi vurdere er krage/sortkrage

Vi har forespurgt kommunen som igen har henvist til naturstyrelsen, Søhøjlandet om reglerne. Vi har fået følgende mundtlige svar:

Regulering af fugle sker i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1006

Man kan ikke få tilladelse til regulering af fugle med begrundelsen at de er skadevoldere på bygninger, bygningsdele eller køretøjer.

– Fuglene hakker på ruderne og lister, da de kan se sig selv, og tror der er en anden fugl.

– Fuglene flyver ind i ruderne, hvis der f.eks. er kig hele vejen igennem boligen, da de tror de kan flyve gennem ruden.

Råge

Uddybende forklaring til hver enkelt fugleart omkring regulering: (Der er vedhæftet billede af de forskellige arter.)

-Råge (sort fugl med spidst gråt næb, afrundet hale og et metallisk skær i fjerdragten.

Råger reguleres i byområder i deres kolonier f.eks. ved skydning af unger, der hopper ud af reden i perioden 1/5-15/6. Se i øvrigt §13 stk. 2 i bekendtgørelsen.

Rågekoloni

Arten er sociale dyr og færdes stort set altid i flok.

Det er grundejeren, hvor kolonien har slået sig ned, der skal søge om tilladelse til regulering.

Der kendes ikke til en rågekoloni på grundejerforeningens område, og vi kan derfor ikke søge om tilladelse til regulering. Se vedhæftede billede af en rågekoloni.

-Gråkrage/Sortkrage (grå/sort eller sort fugl med sort næb og afrundet hale)

Krage/sortkrage

Disse 2 arter kan kun reguleres, hvis de er et problem for faunaen i et område. Se §17 stk. 1 i bekendtgørelsen.

Arterne er territoriale dyr, det vil derfor ofte være det samme ynglepar man ser igen og igen.

Der ses ingen problemer fra bestyrelsens side af, i forhold til faunaen i vores område, som f.eks. færre små og mindre fugle, og vi kan derfor ikke argumentere for en regulering af arterne.

Ravn (sort fugl med sort næb og fødder samt ruderformet hale). Ravnen er totalfredet.

Ravn

I forhold til råger på vores græsarealer, kan det måske afhjælpes ved at nogle græsarealer forbliver u-slået.

Bestyrelsen er er ved at undersøge, om nogle arealer kan tages delvis ud af plejen. Mere om dette, når vi har undersøgt det nærmere, evt. til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

10 mar

Fitness har lukket MEN……..

Bestyrelsen søger lidt arbejdshænder

Du har nu mulighed for sammen med et par gode naboer, at få lidt motion.

Vi skal have flishugget de bunker af grene som ligger på stien bag ved Dahliavej.

Hvornår:
Lørdag d. 13/3 kl. 10.00 – 12.00

Hvor:
Stien bag ved Dahliavej

Hvor mange:
Vi skal bruge en 3-4 personer.

Hvem:
Der er få pladser så det er efter FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET.

Hvad kræver det:
Medbring godt humør, arbejdshandsker, høreværn

Hvad får du ud af det:
Frisk luft og let motion og ikke mindst super fællesarealer.

Giv gerne besked på facebook, under kommentar til opslaget

5 okt

Info omkring udrulning af fjernvarme.

Horsens Fjernvarme har meddelt beboerne på Novembervej, at de påbegynder opgravning til fjernvarme i fra uge 42.

Bestyrelsen har efterfølgende haft “før gennemgang” af området med entreprenør Munch, Fjernvarme Horsens og Horsens Kommune.

Selve hovedledningen bliver placeret i den ene græs-vejrabat, hvorfor halvdelen af beboerne vil få Deres indkørsler opgravet, og efterfølgende retableret igen. Derfra graves der tværs over vejen til de ejendomme, som ligger på modsatte side af vejen.  

Vi kan konstatere, at nogle af beboerne har placeret postkasser eller havebede, uden for Deres egen grundmatrikel (i vejens matrikel). Entreprenøren vil prøve at tage hensyn til dette, men man skal som grundejer kunne tåle at disse blive flyttet midlertidigt, evt må de flyttes tilbage på egen grund.

Vi har ikke krav på retablering bede, der ligger uden for egen matrikkel. Området mellem privatmatrikel og kantsten (græsrabat) tilhører nemlig vejen, og indeholder i forvejen forskellige forsyningsledninger.

Den foreløbige tidsplan for udrulning af fjernvarme i vores grundejerforening lyder:

Uge 42- 48       Novembervej

Uge 48 – 5        Dahliavej 28-38, 27-35 og 2-26

Uge 5-12           Overmarksvej 45-21, 37-43, 16-42 og 44-60

Uge 12-21         Overmarksvej 13-35, 5-11 og 1-3 og Kværnbæk

Tidsplanen er med forbehold, og entreprenøren og Fjernvarme Horsens informerer selv de aktuelle grundejere, når der kommer til de enkelte områder, og dermed hvornår vejen bliver afspærret for ind og udkørsel.

Husk at Grundejerforeningen ikke har noget at gøre med fjernvarmeplanen i Horsens og beslutningen herom. Ligeledes er det den enkelte grundejer som selv aftaler med entreprenøren, hvis retableringen på privat grund eller udkørsel ikke er tilfredsstillende. Skuller der derimod opstå problemer i fællesarealer eller byggeplads, må i gerne skrive på vores mail bestyrelsen@gfhs.dk

30 sep

Referat fra generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen siger tak for fremmødet til den udskudste Generalforsamling 2020.

Referatet. regnskab, godkendt budget mv. fra Generalforsamlingen 2020, er nu at finde under fanen generalforsamling. Her findes også præsentationen som bl.a. indeholder det godkendte oplæg for budget 2019.

Referat

Til generalforsamlingen fik Grundejerforeningen Horsens Syd bl.a. ny formand samt 3 nye medlemmer og en supliant.

I referatet kan i bl.a. læse om resultatet af  støjmåling for omfartsvejen, de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt om det vedtaget budget, som betyder at der i indeværende år ikke opkræves yderligere kontingent end det forhåndsopkrævet.

Referat generalforsamlingen 22. september  2020 

Regnskab-2019-underskrevet

Præsentation Generalforsamling 2020 inkl budgetoplæg 

Rapport: BP Støjmåling, støjovervågning Novembervej

Bilag: Eks. på asfalttilbud, Colas Tilbud Cokorievej mfl

21 sep

Information om Corona-regler ved afholdelse af GFHS’s generalforsamling 2020

Husk ! Det er i morgen, at vi afholder den udskudte generalforsamling.

Efter nærmere overvejelser har bestyrelsen besluttet, at vi gennemfører generalforsamlingen i Bankagerskolens kantine.

Vi har forhørt os hos myndighederne og da det er et lukket arrangement, hvor vi sidder ned, er vi undtaget af forsamlingsforbudet på 50 personer.

Pga. Corona-restriktionerne, kan vi desværre ikke, som normalt, tilbyde drikkevarer. Derfor bedes I selv medbringe væske til at slukke tørsten.

Vi sørger for håndsprit, som alle skal benytte ved ankomst. Alle deltagende skal side ned med god afstand til hinanden. Dette sikres ved at kun hver anden stol benyttes og man sidder forskudt overfor hinanden.

Vi opfordrer til, at man kun kommer 1 person pr. husstand. Ligeledes vil det ”jf vedtægterne” være muligt at kunne give fuldmagt til eet andet medlem. Dette skal ske på skrift, med navn, adresse og underskrift.

Vi ser frem til at gennemføre generalforsamlingen.

Vel mødt.

Hilsen
GFHS bestyrelse

2 sep

Genindkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Så forsøger vi igen……

Der genindkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl. 20.00 i Bankagerskolens kantine.

Som bekendt måtte vi i april udsætte den planlagte generalforsamling pga. Corona-virus, og dermed gældende forsamlingsforbud.

Dagsorden jf. vedtægter  

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent. – Stigning af kontingent. 2 scenarier
  Se dokument “Efterlysning af medansvar 2020”.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Formand, Jeanette Valter Gudbjerg er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Næstformand, Flemming Bjerre Nielsen er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Arne Bornhøft er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Brian Bane Larsen er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen. Se envider
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Tidligere deadline for indgående forslag er overskredet, hvorfor der ikke kan stilles yderligere forslag til dette års generalforsamling, ud over de allerede modtagende forslag.

Regnskab 2019 underskrevet

Budget forslag 2020

Afholdelse af generalforsamlingen er selvfølgelig stadig under forudsætning af, at vi stadig må samles i forhold til den aktuelle Covid-19 situation. Dette gælder også skolen interne regler for udlån af skolen grundet Covid-19.

Vi gør opmærksom på at situationen vedr. nye medlemmer til bestyrelsen stadig er aktuel. se mere :

Efterlysning af medansvar 2020

14 jun

Vigtigt info om foreløbigt kontingent, Skt. Hans og udsat generalforsamling.

På grund af de Corona-restriktioner, vi i Danmark har været underlagt, blev den ordinære generalforsamling, som tidligere skrevet, udsat. Dette har bl.a. betydet, at vi ikke har kunnet få fastsat kontingent for år 2020.

Opkrævning af foreløbigt kontingent.

Foreningen er nu i den situation, at vi har akut behov for likviditet til betaling af gartnervedligeholdelse mv. Derfor vil der snarest blive sendt opkrævninger ud til medlemmerne med foreløbig kontingent på kr. 2.000,- via mail.

Når den endelige kontingentsats for år 2020 er vedtaget, på den udskudte generalforsamling, vil der om nødvendigt blive reguleret med en mere-opkrævning eller tilbagebetaling.

Aflysning af Aktivitetsdag og Skt. Hans afholdt af grundejerforeningen.

Pga. de fortsatte restriktioner/retningslinjer inkl. forsamlingsforbud på 50 personer, har bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse årets Aktivitetsdag samt Skt. Hans. Bestyrelsen mener ikke, at vi som forening kan sikre og tage ansvaret for, at medlemmerne eller tilstødende børn fra andre områder holder afstand, eller der er for mange samlet mv.

Hvad angår Skt. Hans, må medlemmer gerne selv benytte bålpladsen, men det sker på eget initiativ og ansvar. Brænde skal da selv medbringes. Bestyrelsen vil sørge for, at bålpladsen bliver beskåret for ukrudt inden Sankthansaften.

Se mere på https://www.gfhs.dk/faellesarealer/faciliteter/ vedr. brug af bålpladsen

Udsat generalforsamling.

Med forventning om ændring af forsamlingsforbuddet til 100 personer pr. den 8. juli, håber vi at kunne afholde generalforsamlingen i august eller september måned. Dette skyldes, at alle medlemmer i foreningen har lige ret til at deltage, jf. vedtægterne, og at vi plejer at have et deltagerantal på omkring 50+. Efter udmeldingerne forventes det hævet til 100 personer fra den 8. juli, men så rammer vi desværre sommerferien for mange medlemmer. Som situationen er lige nu, kan vi desværre ikke låne Bankager Skolens kantine, grundet kommunens interne Corona regler. Vi undersøger mulighederne og vender tilbage, så snart vi kender datoen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

20 apr

Udsættelse af generalforsamling

Grundet den nuværende situation med Corona-virus, og dermed gældende forsamlingsforbud, er vi nødt til at udskyde året generalforsamling. Vi ved desværre ikke med sikkerhed, hvornår vi må samles. Så snart vi ved mere, finder vi en ny dato.

Vi beder jer derfor om at holde øje med hjemmesiden, og vores Facebookside for en ny dato.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

1 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling tordsag den 23. april 2020 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

I vil i de kommende dage modtage indkaldelse i postkassen. Så hold øje med posten!

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent. – Stigning af kontingent. 2 scenarier
  Se dokument “Efterlysning af medansvar 2020”.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Formand, Jeanette Valter Gudbjerg er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Næstformand, Flemming Bjerre Nielsen er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Arne Bornhøft er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Brian Bane Larsen er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen. Se envider
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2020. 

OBS:
Med baggrund i den nuværende situation i Danmark, anser vi det for overvejende sandsynligt, at vi bliver nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling, d. 23.04.2020 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen meddeler, at indkaldelsen i den nuværende situation er foregået rettidigt, og en evt. udskydelse vil vi melde ud på hjemmesiden www.gfhs.dk  
Af hensyn til likviditet og betalinger, kan det blive nødvendigt at opkræve et delvist kontingent, før budgetgodkendelse. Evt. korrigering vil da ske (meropkrævning / tilbagebetaling) efter generalforsamlingen.