31 maj

Afvent venligst med kontingent indbetaling

Vi kan se at der er enkelte medlemmer, som automatisk er begyndt at indbetale kontingent efter den gamle sats (2.000 kr).

Da vi endnu ikke har afholdt generalforsamling, og dermed endnu ikke kender satsen for 2021, bedes i venligst afvente med at indbetale, før der udsendes faktura for 2021. Dette vil ske snarest efter afholdt generalforsamling, som vi forventer bliver den 15. juni 2021.

MVH Kasseren

22 apr

Udsættelse af generalforsamling 2021

Da forsamlingsforbudet stadig er begrænset til 10 personer, føler bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde generalforsamlingen 2021. Hvis åbningsplanen, defineret den 21.04.21 fra regeringens side holder, vil det være muligt at mødes 100 mennesker efter 11. juni 2021. Derfor har vi valgt at flytte generalforsamlingen til den tirsdag den 15.06.21 klokken 19:00 på Bankagerskolen.

Mere info følger her på hjemmesiden, når vi nærmere os datoen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

21 apr

Indgåede forslag til kommende generalforsamling

Hermed indgåede forslag fra medlemmer til kommende generalforsamling. Forslag er til afstemning / vedtagelse under punkt 6 i følge dagsorden til generalforsamlingen. Bestyrelsen vi til kommende generalforsamling kommer med deres kommentare og indstilling til generalforsamlingen.

Forslag 1

Forslag 1A – forlængelse af cykelsti ved Ternevej på østlig side

Hej.

Det første forslag er vi lidt usikre på, om grundejerforeningen har indflydelse på, eller om det udelukkende er kommunen? 

-Her på Overmarksvej 27 har vi ofte talt om, at cykelruten herfra og til skolen, ikke er helt så sikker, som vi kunne ønske. Der er mange små cyklister herude og Ternevej er en stor og på visse tidspunkter, meget trafikeret vej. Hvis man ikke ønsker, at børnene skal krydse Ternevej, for at komme på den korrekte side af vejen, skal børnene cykle et langt stykke, på cykelstien i den forkerte side for så, at krydse Dalagervej, for at komme under tunnelen. Bilisterne fra Dalagervej er ofte ikke opmærksomme på, at kigge til højre, hvilket skaber nogle farlige situationer for cyklisterne. Vores forslag går på, at forlænge vores sti, i græsrabatten forbi rideskolen og slutte ved Krokusvej, som børnene så skulle krydse for, at kunne cykle videre i den rigtige side af vejen. Da børnene her ville befinde sig i den rigtige side af veje, vil det også være mere naturligt for bilisterne, at være ekstra opmærksomme. Alternativt kunne den slutte ved den nye sti, som går over marken ved H-huset. Denne sti er dog ikke helt så cykelvenlig som stien på Ternevej. 

Forslag 1B –Opstillet en skraldespand i området til efterladenskaber

-Grundet den ofte voldsomme debat på områdets facebook gruppe, omkring hundeejere, hunde og deres efterladenskaber, kunne det måske være en ide, at få opstillet en skraldespand i området. En skraldespand i begge ender af vejen, ville nok kunne motivere nogen til, at samle op, fordi de ved, at de ikke skal gå langt med deres ildelugtende pose. 

Det skal naturligvis overvejes hvordan, en sådan skraldespand skulle tømmes og hvad sådan et arrangement kunne koste…. Men det ville måske også kunne lette stemningen herude en smule 🙂 

Forslag 2 (Udvidelse af ordning for snerydning på stamvej og boligveje)

Kære grundejerforenings bestyrelse

Min kone og jeg er flyttet ind i Overmarksvej 56 i slutningen af februar, og vi er rigtig glade for at bo her.

Vi har hilst på nogle af vores naboer / genboer, og en af genboerne foreslog, at vi meldte os ind i områdets FB gruppe.

Jeg surfede lidt rundt i gruppen, og kunne se at der har været en debat ift. snerydning i februar.

Derfor har jeg undersøgt foreningens aftale for snerydning nærmere på jeres website, og det har jeg selvfølgelig sammenholdt med vores hus’s placering. Vores grund ligger imellem stamvejen og en boligvej.

Som jeg læser aftalen bliver der dybest set ikke ryddet sne på stamvejen ud for vores hus, der ligger mellem de to rundkørsler. Er det korrekt forstået, og har jeg snerydningspligt dér?

Det er min opgave at sikre snerydning og saltning af min indkørsel (selvfølgelig) og af halvdelen af boligvejen ud for mit hus (jeg går ud fra, at det er hele vejen langs huset, ikke kun ud for indkørslen). Det er selvfølgelig ikke noget problem, hvis det ikke sner, men hvis vi bliver “ramt” af en snevinter, får jeg/vi en udfordring.

Jeg skal ikke plage jer med en sygdomshistorik, men jeg kan fortælle, at jeg skal bede min kone om at skovle sne på vejen, hvis det bliver aktuelt, og det vil jeg ærlig talt helst undgå. Jeg kunne overveje at anskaffe en sneslynge, evt. sammen med nogle af naboerne, men vi har ikke forfærdelig meget plads til at opstalde sådan én, der i sagens natur kun vil blive brugt sjældent.

Jeg kan forstå på FB, at sagen har været taget op og er afgjort i forenings regi, men jeg synes altså, at det virker som om snerydningen burde udvides, så både hele stamvejen og boligvejene sneryddes, når I vurderer, at det er aktuelt. 

Så må det være op til jer at vurdere, om sagen kan genoptages.

Forslag 3 – Forhøjelse bidrag til vejfond

Hermed fremsendes forslag til vedtagelse på årets generalforsamling.

Jeg foreslår en forhøjelse af kontingentet således, at der som minimum kan sættes 500 kr. ind på vejfonden.

Jeg sætter ikke beløb på forhøjelsen, da det vil bero på årets budget.

Begrundelse for mit forslag. :

Asfalt og diverse reparationer på vores veje vil komme på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så jeg ser det som en rettidig opsparing.

Ligeledes vil det være de nuværende brugere af vejnettet som bidrager for brug og slid på vejnettet.

Ved salg af bolig, vil det være godt et godt salgsargument, at der i grundejerforeningen er opsparet kapital til vejene, som nok er den største udgift vi vil få på et tidspunkt.

PS. Til bestyrelsen. Det er et rigtig godt forslag, at bestyrelsen skal have honorar for et arbejde, som der som regel ikke er rift om.

Jeg vil lige sige, at jeg ikke stiller op, men jeg bakker op om jeres arbejde og værdsætter hver dag vores dejlig område.

Forslag 4  – udtagelse af grøn vedligeholdelse bag Dahliavej 16

Hej til bestyrelsen😊

Vi har et forslag/ønske om, at det grønne område bagved Dahliavej 16 ikke bliver slået, dels kunne det hjælpe på biodiversitet, dels kunne regningen til anlægsgartner blive billigere og sidst men ikke mindst er det vores oplevelse at store problemer med krager først er kommet, efter man er begyndt at holde græsset foran vores grund hel klippet ned.

Forslag 5 – Specificering af budget, grøn vedligeholdelse, og beplantning af kommunens støjvold

Hej Bestyrelse

Jeg har et par punkter ifbm. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 1. Når jeg kigger på budgettet, ser det ud som om forventede udgifter til diverse vedligehold løber op i kr.: 260.500,- altså ca 100.000,- mere end de to sidste år.
  Ønsker dette forklaret / uddybet – især da budgettet ender med et underskud. Måske læser jeg bare jeres regnskab og budget forkert?
 2. Problemer med råger og måger:
  Jeres forslag om at lade græsset på de grønne arealer blive langt, kan jeg ikke tilslutte mig.

Jeg bor langs det grønne areal op mod volden, og vi er i forvejen plaget voldsomt af at volden ikke bliver klippet / holdt, og vi kæmper derfor med enorme mængder af bl.a. tidsler og andet ukrudt der flyver ind i haven.


Jeg har nu gennem en lang vinter med hjemmearbejdsplads, ofte været ude og ”larme” fuglene væk, og synes ikke der kommer den samme mængde fugle hos os nu. Måske kan man finde en løsning i den regning??  Eller måske en Skræmmefugl (Skræmmefugle (fluenet-online.dk)

 • Er der noget om beplantningen på volden ud til omfartsvejen?
  Birketræerne blev ikke plantet – men der er ikke blevet plantet andet i stedet – er der dialog med kommunen om dette?

Forslag 6 – Indgivende forslag om lukning af Dahliavej som gennemkørselsvej.

Der ansøges med dette forslag om tilladelse til at lave en permanent lukning af Dahliavej mellem Dahliavej 26 og Dahliavej 24 jf. det indsatte tegningsmateriale.

Indledning

Formålet med forslaget er at skabe tryghed for de beboere, som har udgang til Dahliavej og de øvrige børn, som færdes på Dahliavej. Vi er opmærksomme på, at lukning af en vej er en gennemgribende regulering af trafikken og som påvirker andre end de huse, som bor på vejen, men vi håber på folks forståelse for vores bekymring og den usikkerhed den forholdsvis megen og hurtige trafik skaber, og især håber vi på forståelse fra de øvrige beboere på Dahliavej, og andre som bruger Dahliaveje som gennemkørselsvej, da børns sikkerhed er førsteprioritet.

Dahliavej er af mange den fortrukne gennemkørselsvej over til Ternevej, det koblet sammen med en høj hastighed skaber utryghed for især småbørnsfamilierne på vejen. Der er også stier, hvor mange børn løber ud fra, og det er stier, som ikke er nemme at se fra vejen. Der har ligeledes tidligere været udtrykt bekymring for farten på vejen.

Da vejnettet blev lavet, har det været Overmarksvej mellem de to rundkørsler, som det var hensigten at skulle bruges, samt stamvejen ind til Dahliavej, men på grund af et højt bump ud mod rundkørslen, så er Dahliavej blevet fortrukket som gennemkørselsvej. Det har skabt en stor usikkerhed især for de familier, som har små børn på vejen, men øvrige beboere på vejen er også blevet inddraget i forslaget, og ingen har ønsket at stoppe forslaget om lukning af Dahliavej.

Der har været overvejende positive tilkendegivelser, og vi er mange som støtter op om forslaget og især det, at trafikken igen kan blive ledet ud på de veje, hvor der ikke er huse, som har udgang direkte ud til vejen, kan skabe en tryg hverdag for alle.

Forslaget 

Den endelige løsning er ikke fastsat, men der er indsat et par forslag til eventuelle løsning. Budget vurderes at være i omegn af 20.000kr men dog maximalt 30.000kr.

Der søges om tilladelse til at lukke Dahliavej og bruge 20.000 – 30.000kr til dette.

Alle beboere som har udgang til vejen er blevet forespurgt og inddraget i forslaget.

Se kort over området hvor vejlukningen ønskes gennemført.

Opgaver som skal udføres:

Der skal søges om tilladelse ved Horsens kommune, som inkluderer en begrundelse for vejlukningen.

 • Der skal udarbejdes og indkøbes en løsning med en pæn lukning af vejen.
 • Der skal udarbejdes en målfast tegning i 1:100

Forlag 7 – om etablering af hundelegeplads og fælles hjælp til græsslåning af fællesarealer.

Vi vil gerne stille et forslag om en hundelegeplads på det store grønne område ved bådpladsen.

Vi er mange i området der har hunde, men vi mangler et sted hvor de kan blive sluppet løs og lege sammen.

Næste forslag er om beboerne ikke selv kunne slå de mindre græs områder. Så kunne man spare lidt på den meget dyre konto. Folk slå jo alligevel græs, så for at tage et lille stykke uden om huset kan da ikke volde de store problemer.

13 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 28.04.2021 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2021 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer
 5. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information på vedlagte bilag
 6. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 20.04.2021. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 7. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Kasserer Steen Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Mening medlem Jan Sørensen er på valg, ønsker genvalg.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20.04.2021 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 21.04.2021.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2021

OBS!
Med baggrund i den nuværende situation i Danmark, anser vi det for overvejende sandsynligt, at vi bliver nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling, d. 28.04.2021 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen meddeler, at indkaldelsen i den nuværende situation er foregået rettidigt, og en evt. udskydelse vil vi melde ud på hjemmesiden www.gfhs.dk 
Af hensyn til likviditet og betalinger, kan det blive nødvendigt at opkræve et delvist kontingent, før budgetgodkendelse. Evt. korrigering vil da ske (meropkrævning / tilbagebetaling) efter generalforsamlingen.

9 apr

Orientering vedr. fuglegener

Fugle som vi har observeret hakker i rude, -vi vurdere krage/sortkrage

Der har været drøftelser mellem nogle foreningsmedlemmer om en del fuglegener fra krager/råger/ravne det meste af 2020-21 i området. Dette har resulteret i en forespørgelse til bestyrelsen, om vi kunne anmode miljøstyrelsen om tilladelse og støtte til regulering af disse fugle.

Vi har i bestyrelsen (januar-marts) haft fokus på fuglene i området, og i disse hjemmearbejdstider har et bestyrelsesmedlem, selv observeret fugle “pigge” i ruder/drivhus.

Ud fra vores undersøgelse (foto og fuglelyd) vurderer vi, at disse problembørn er krager/sortkrager, som flyver parvis 2-3. Hvorimod fuglene på græsarealer, som vi ser flere steder, er råger der “kommer og går fra Rågekolonier”.

Fugle som vi har observeret hakker i rude, som vi vurdere er krage/sortkrage

Vi har forespurgt kommunen som igen har henvist til naturstyrelsen, Søhøjlandet om reglerne. Vi har fået følgende mundtlige svar:

Regulering af fugle sker i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1006

Man kan ikke få tilladelse til regulering af fugle med begrundelsen at de er skadevoldere på bygninger, bygningsdele eller køretøjer.

– Fuglene hakker på ruderne og lister, da de kan se sig selv, og tror der er en anden fugl.

– Fuglene flyver ind i ruderne, hvis der f.eks. er kig hele vejen igennem boligen, da de tror de kan flyve gennem ruden.

Råge

Uddybende forklaring til hver enkelt fugleart omkring regulering: (Der er vedhæftet billede af de forskellige arter.)

-Råge (sort fugl med spidst gråt næb, afrundet hale og et metallisk skær i fjerdragten.

Råger reguleres i byområder i deres kolonier f.eks. ved skydning af unger, der hopper ud af reden i perioden 1/5-15/6. Se i øvrigt §13 stk. 2 i bekendtgørelsen.

Rågekoloni

Arten er sociale dyr og færdes stort set altid i flok.

Det er grundejeren, hvor kolonien har slået sig ned, der skal søge om tilladelse til regulering.

Der kendes ikke til en rågekoloni på grundejerforeningens område, og vi kan derfor ikke søge om tilladelse til regulering. Se vedhæftede billede af en rågekoloni.

-Gråkrage/Sortkrage (grå/sort eller sort fugl med sort næb og afrundet hale)

Krage/sortkrage

Disse 2 arter kan kun reguleres, hvis de er et problem for faunaen i et område. Se §17 stk. 1 i bekendtgørelsen.

Arterne er territoriale dyr, det vil derfor ofte være det samme ynglepar man ser igen og igen.

Der ses ingen problemer fra bestyrelsens side af, i forhold til faunaen i vores område, som f.eks. færre små og mindre fugle, og vi kan derfor ikke argumentere for en regulering af arterne.

Ravn (sort fugl med sort næb og fødder samt ruderformet hale). Ravnen er totalfredet.

Ravn

I forhold til råger på vores græsarealer, kan det måske afhjælpes ved at nogle græsarealer forbliver u-slået.

Bestyrelsen er er ved at undersøge, om nogle arealer kan tages delvis ud af plejen. Mere om dette, når vi har undersøgt det nærmere, evt. til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

10 mar

Fitness har lukket MEN……..

Bestyrelsen søger lidt arbejdshænder

Du har nu mulighed for sammen med et par gode naboer, at få lidt motion.

Vi skal have flishugget de bunker af grene som ligger på stien bag ved Dahliavej.

Hvornår:
Lørdag d. 13/3 kl. 10.00 – 12.00

Hvor:
Stien bag ved Dahliavej

Hvor mange:
Vi skal bruge en 3-4 personer.

Hvem:
Der er få pladser så det er efter FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET.

Hvad kræver det:
Medbring godt humør, arbejdshandsker, høreværn

Hvad får du ud af det:
Frisk luft og let motion og ikke mindst super fællesarealer.

Giv gerne besked på facebook, under kommentar til opslaget

5 okt

Info omkring udrulning af fjernvarme.

Horsens Fjernvarme har meddelt beboerne på Novembervej, at de påbegynder opgravning til fjernvarme i fra uge 42.

Bestyrelsen har efterfølgende haft “før gennemgang” af området med entreprenør Munch, Fjernvarme Horsens og Horsens Kommune.

Selve hovedledningen bliver placeret i den ene græs-vejrabat, hvorfor halvdelen af beboerne vil få Deres indkørsler opgravet, og efterfølgende retableret igen. Derfra graves der tværs over vejen til de ejendomme, som ligger på modsatte side af vejen.  

Vi kan konstatere, at nogle af beboerne har placeret postkasser eller havebede, uden for Deres egen grundmatrikel (i vejens matrikel). Entreprenøren vil prøve at tage hensyn til dette, men man skal som grundejer kunne tåle at disse blive flyttet midlertidigt, evt må de flyttes tilbage på egen grund.

Vi har ikke krav på retablering bede, der ligger uden for egen matrikkel. Området mellem privatmatrikel og kantsten (græsrabat) tilhører nemlig vejen, og indeholder i forvejen forskellige forsyningsledninger.

Den foreløbige tidsplan for udrulning af fjernvarme i vores grundejerforening lyder:

Uge 42- 48       Novembervej

Uge 48 – 5        Dahliavej 28-38, 27-35 og 2-26

Uge 5-12           Overmarksvej 45-21, 37-43, 16-42 og 44-60

Uge 12-21         Overmarksvej 13-35, 5-11 og 1-3 og Kværnbæk

Tidsplanen er med forbehold, og entreprenøren og Fjernvarme Horsens informerer selv de aktuelle grundejere, når der kommer til de enkelte områder, og dermed hvornår vejen bliver afspærret for ind og udkørsel.

Husk at Grundejerforeningen ikke har noget at gøre med fjernvarmeplanen i Horsens og beslutningen herom. Ligeledes er det den enkelte grundejer som selv aftaler med entreprenøren, hvis retableringen på privat grund eller udkørsel ikke er tilfredsstillende. Skuller der derimod opstå problemer i fællesarealer eller byggeplads, må i gerne skrive på vores mail bestyrelsen@gfhs.dk

30 sep

Referat fra generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen siger tak for fremmødet til den udskudste Generalforsamling 2020.

Referatet. regnskab, godkendt budget mv. fra Generalforsamlingen 2020, er nu at finde under fanen generalforsamling. Her findes også præsentationen som bl.a. indeholder det godkendte oplæg for budget 2019.

Referat

Til generalforsamlingen fik Grundejerforeningen Horsens Syd bl.a. ny formand samt 3 nye medlemmer og en supliant.

I referatet kan i bl.a. læse om resultatet af  støjmåling for omfartsvejen, de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt om det vedtaget budget, som betyder at der i indeværende år ikke opkræves yderligere kontingent end det forhåndsopkrævet.

Referat generalforsamlingen 22. september  2020 

Regnskab-2019-underskrevet

Præsentation Generalforsamling 2020 inkl budgetoplæg 

Rapport: BP Støjmåling, støjovervågning Novembervej

Bilag: Eks. på asfalttilbud, Colas Tilbud Cokorievej mfl

21 sep

Information om Corona-regler ved afholdelse af GFHS’s generalforsamling 2020

Husk ! Det er i morgen, at vi afholder den udskudte generalforsamling.

Efter nærmere overvejelser har bestyrelsen besluttet, at vi gennemfører generalforsamlingen i Bankagerskolens kantine.

Vi har forhørt os hos myndighederne og da det er et lukket arrangement, hvor vi sidder ned, er vi undtaget af forsamlingsforbudet på 50 personer.

Pga. Corona-restriktionerne, kan vi desværre ikke, som normalt, tilbyde drikkevarer. Derfor bedes I selv medbringe væske til at slukke tørsten.

Vi sørger for håndsprit, som alle skal benytte ved ankomst. Alle deltagende skal side ned med god afstand til hinanden. Dette sikres ved at kun hver anden stol benyttes og man sidder forskudt overfor hinanden.

Vi opfordrer til, at man kun kommer 1 person pr. husstand. Ligeledes vil det ”jf vedtægterne” være muligt at kunne give fuldmagt til eet andet medlem. Dette skal ske på skrift, med navn, adresse og underskrift.

Vi ser frem til at gennemføre generalforsamlingen.

Vel mødt.

Hilsen
GFHS bestyrelse

2 sep

Genindkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Så forsøger vi igen……

Der genindkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl. 20.00 i Bankagerskolens kantine.

Som bekendt måtte vi i april udsætte den planlagte generalforsamling pga. Corona-virus, og dermed gældende forsamlingsforbud.

Dagsorden jf. vedtægter  

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent. – Stigning af kontingent. 2 scenarier
  Se dokument “Efterlysning af medansvar 2020”.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Formand, Jeanette Valter Gudbjerg er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Næstformand, Flemming Bjerre Nielsen er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Arne Bornhøft er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Brian Bane Larsen er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen. Se envider
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Tidligere deadline for indgående forslag er overskredet, hvorfor der ikke kan stilles yderligere forslag til dette års generalforsamling, ud over de allerede modtagende forslag.

Regnskab 2019 underskrevet

Budget forslag 2020

Afholdelse af generalforsamlingen er selvfølgelig stadig under forudsætning af, at vi stadig må samles i forhold til den aktuelle Covid-19 situation. Dette gælder også skolen interne regler for udlån af skolen grundet Covid-19.

Vi gør opmærksom på at situationen vedr. nye medlemmer til bestyrelsen stadig er aktuel. se mere :

Efterlysning af medansvar 2020