25 maj

Kontigent 2018

Så er kontingent opkrævningerne på vej rundt i postkasserne.

Så holde godt øje i mellem reklamerne.

Husk at angive Jeres medl. nr. ved betaling. Det gør det så meget nemmere for os.

Mvh Kasseren

16 maj

Invitation til aktivitetsdag & Skt. Hans

Grundejerforeningen Horsens Syd inviterer til

AKTIVITETSDAG & SKT. HANS

Lørdag d. 23.06.2018 kl. 09:30
Mødested: Overmarksvej nr. 1

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.
Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert m.m.
Der vil være hoppepude, popcornsmaskine og slush ice for børnene, så de også får en god og sjov dag.

Efter dagens opgaver indbydes alle til hyggeligt samvær i vores store festtelt med grillmad, øl og vand – alt sammen på grundejerforeningens regning😊

Fællesspisning kl. 14:00
Mødested: Overmarksvej nr. 1

 

 

I år falder Aktivitetsdagen sammen med Skt. Hans og begge arrangementer slås sammen. Én af opgaverne på dagen bliver derfor også at lave en heks, som sendes afsted til Bloksbjerg om aftenen. Der er mulighed for at bage snobrød efter Skt. Hans bålet er tændt. Snobrødsdej og -pinde medbringer man selv.

Bålet tændes kl. 18:45
Mødested: Bålpladsen

 

23 apr

Opråb…. Saml’ venligst den lort op!

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at vores område efterhånden er plaget af mange hundeefterladenskaber. Dette gælder især ved og på stien ved volden/mosen samt de øvrige stier og fællesarealer i området.

Bestyrelsen skal derfor henstille til, at man som hundelufter, får samlet hundelortene op i poser og bortskaffer dem via restaffald/dagrenovation.  

Lader du lorten ligge?


HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM HUNDEEFTERLADENSKABER
Vejloven § 70
“Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.”

Privatvejsloven § 66
“På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.”

Færdselsloven § 87
“Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.”

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
“Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.”

Kilde. Bolius.

5 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Endelig dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Arne Bornhøft, Michael Jensen, Flemming Nielsen, Jeanette Valter Gudbjerg – er på valg, men genopstiller gerne.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. april 2018. 

Foreningen er som tidligere vært med en øl eller vand.

I vil i de kommende dage ligeledes modtage indkaldelse i postkassen.

Indkaldelse til generalforsamling 2018
Regnskab 2017
Budget 2018 (rettet)

28 mar

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag 25. april 2018 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 • Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Forslag.

Endelig dagsorden følger I UGE 14 efter påske

Husk at indsende forslag til bestyrelsen på bestyrelsen@gfhs.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

26 jun

Pullert sat i drift igen

Pullerten er sat i drift igen efter servicebesøg. Der er ikke fundet nogen fejl, da den kører igen efter en genstart. Vi håber problemet ikke gentager sig.

Mvh Bestyrelsen