21 apr

Indgåede forslag til kommende generalforsamling

Hermed indgåede forslag fra medlemmer til kommende generalforsamling. Forslag er til afstemning / vedtagelse under punkt 6 i følge dagsorden til generalforsamlingen. Bestyrelsen vi til kommende generalforsamling kommer med deres kommentare og indstilling til generalforsamlingen.

Forslag 1

Forslag 1A – forlængelse af cykelsti ved Ternevej på østlig side

Hej.

Det første forslag er vi lidt usikre på, om grundejerforeningen har indflydelse på, eller om det udelukkende er kommunen? 

-Her på Overmarksvej 27 har vi ofte talt om, at cykelruten herfra og til skolen, ikke er helt så sikker, som vi kunne ønske. Der er mange små cyklister herude og Ternevej er en stor og på visse tidspunkter, meget trafikeret vej. Hvis man ikke ønsker, at børnene skal krydse Ternevej, for at komme på den korrekte side af vejen, skal børnene cykle et langt stykke, på cykelstien i den forkerte side for så, at krydse Dalagervej, for at komme under tunnelen. Bilisterne fra Dalagervej er ofte ikke opmærksomme på, at kigge til højre, hvilket skaber nogle farlige situationer for cyklisterne. Vores forslag går på, at forlænge vores sti, i græsrabatten forbi rideskolen og slutte ved Krokusvej, som børnene så skulle krydse for, at kunne cykle videre i den rigtige side af vejen. Da børnene her ville befinde sig i den rigtige side af veje, vil det også være mere naturligt for bilisterne, at være ekstra opmærksomme. Alternativt kunne den slutte ved den nye sti, som går over marken ved H-huset. Denne sti er dog ikke helt så cykelvenlig som stien på Ternevej. 

Forslag 1B –Opstillet en skraldespand i området til efterladenskaber

-Grundet den ofte voldsomme debat på områdets facebook gruppe, omkring hundeejere, hunde og deres efterladenskaber, kunne det måske være en ide, at få opstillet en skraldespand i området. En skraldespand i begge ender af vejen, ville nok kunne motivere nogen til, at samle op, fordi de ved, at de ikke skal gå langt med deres ildelugtende pose. 

Det skal naturligvis overvejes hvordan, en sådan skraldespand skulle tømmes og hvad sådan et arrangement kunne koste…. Men det ville måske også kunne lette stemningen herude en smule 🙂 

Forslag 2 (Udvidelse af ordning for snerydning på stamvej og boligveje)

Kære grundejerforenings bestyrelse

Min kone og jeg er flyttet ind i Overmarksvej 56 i slutningen af februar, og vi er rigtig glade for at bo her.

Vi har hilst på nogle af vores naboer / genboer, og en af genboerne foreslog, at vi meldte os ind i områdets FB gruppe.

Jeg surfede lidt rundt i gruppen, og kunne se at der har været en debat ift. snerydning i februar.

Derfor har jeg undersøgt foreningens aftale for snerydning nærmere på jeres website, og det har jeg selvfølgelig sammenholdt med vores hus’s placering. Vores grund ligger imellem stamvejen og en boligvej.

Som jeg læser aftalen bliver der dybest set ikke ryddet sne på stamvejen ud for vores hus, der ligger mellem de to rundkørsler. Er det korrekt forstået, og har jeg snerydningspligt dér?

Det er min opgave at sikre snerydning og saltning af min indkørsel (selvfølgelig) og af halvdelen af boligvejen ud for mit hus (jeg går ud fra, at det er hele vejen langs huset, ikke kun ud for indkørslen). Det er selvfølgelig ikke noget problem, hvis det ikke sner, men hvis vi bliver “ramt” af en snevinter, får jeg/vi en udfordring.

Jeg skal ikke plage jer med en sygdomshistorik, men jeg kan fortælle, at jeg skal bede min kone om at skovle sne på vejen, hvis det bliver aktuelt, og det vil jeg ærlig talt helst undgå. Jeg kunne overveje at anskaffe en sneslynge, evt. sammen med nogle af naboerne, men vi har ikke forfærdelig meget plads til at opstalde sådan én, der i sagens natur kun vil blive brugt sjældent.

Jeg kan forstå på FB, at sagen har været taget op og er afgjort i forenings regi, men jeg synes altså, at det virker som om snerydningen burde udvides, så både hele stamvejen og boligvejene sneryddes, når I vurderer, at det er aktuelt. 

Så må det være op til jer at vurdere, om sagen kan genoptages.

Forslag 3 – Forhøjelse bidrag til vejfond

Hermed fremsendes forslag til vedtagelse på årets generalforsamling.

Jeg foreslår en forhøjelse af kontingentet således, at der som minimum kan sættes 500 kr. ind på vejfonden.

Jeg sætter ikke beløb på forhøjelsen, da det vil bero på årets budget.

Begrundelse for mit forslag. :

Asfalt og diverse reparationer på vores veje vil komme på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så jeg ser det som en rettidig opsparing.

Ligeledes vil det være de nuværende brugere af vejnettet som bidrager for brug og slid på vejnettet.

Ved salg af bolig, vil det være godt et godt salgsargument, at der i grundejerforeningen er opsparet kapital til vejene, som nok er den største udgift vi vil få på et tidspunkt.

PS. Til bestyrelsen. Det er et rigtig godt forslag, at bestyrelsen skal have honorar for et arbejde, som der som regel ikke er rift om.

Jeg vil lige sige, at jeg ikke stiller op, men jeg bakker op om jeres arbejde og værdsætter hver dag vores dejlig område.

Forslag 4  – udtagelse af grøn vedligeholdelse bag Dahliavej 16

Hej til bestyrelsen😊

Vi har et forslag/ønske om, at det grønne område bagved Dahliavej 16 ikke bliver slået, dels kunne det hjælpe på biodiversitet, dels kunne regningen til anlægsgartner blive billigere og sidst men ikke mindst er det vores oplevelse at store problemer med krager først er kommet, efter man er begyndt at holde græsset foran vores grund hel klippet ned.

Forslag 5 – Specificering af budget, grøn vedligeholdelse, og beplantning af kommunens støjvold

Hej Bestyrelse

Jeg har et par punkter ifbm. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 1. Når jeg kigger på budgettet, ser det ud som om forventede udgifter til diverse vedligehold løber op i kr.: 260.500,- altså ca 100.000,- mere end de to sidste år.
  Ønsker dette forklaret / uddybet – især da budgettet ender med et underskud. Måske læser jeg bare jeres regnskab og budget forkert?
 2. Problemer med råger og måger:
  Jeres forslag om at lade græsset på de grønne arealer blive langt, kan jeg ikke tilslutte mig.

Jeg bor langs det grønne areal op mod volden, og vi er i forvejen plaget voldsomt af at volden ikke bliver klippet / holdt, og vi kæmper derfor med enorme mængder af bl.a. tidsler og andet ukrudt der flyver ind i haven.


Jeg har nu gennem en lang vinter med hjemmearbejdsplads, ofte været ude og ”larme” fuglene væk, og synes ikke der kommer den samme mængde fugle hos os nu. Måske kan man finde en løsning i den regning??  Eller måske en Skræmmefugl (Skræmmefugle (fluenet-online.dk)

 • Er der noget om beplantningen på volden ud til omfartsvejen?
  Birketræerne blev ikke plantet – men der er ikke blevet plantet andet i stedet – er der dialog med kommunen om dette?

Forslag 6 – Indgivende forslag om lukning af Dahliavej som gennemkørselsvej.

Der ansøges med dette forslag om tilladelse til at lave en permanent lukning af Dahliavej mellem Dahliavej 26 og Dahliavej 24 jf. det indsatte tegningsmateriale.

Indledning

Formålet med forslaget er at skabe tryghed for de beboere, som har udgang til Dahliavej og de øvrige børn, som færdes på Dahliavej. Vi er opmærksomme på, at lukning af en vej er en gennemgribende regulering af trafikken og som påvirker andre end de huse, som bor på vejen, men vi håber på folks forståelse for vores bekymring og den usikkerhed den forholdsvis megen og hurtige trafik skaber, og især håber vi på forståelse fra de øvrige beboere på Dahliavej, og andre som bruger Dahliaveje som gennemkørselsvej, da børns sikkerhed er førsteprioritet.

Dahliavej er af mange den fortrukne gennemkørselsvej over til Ternevej, det koblet sammen med en høj hastighed skaber utryghed for især småbørnsfamilierne på vejen. Der er også stier, hvor mange børn løber ud fra, og det er stier, som ikke er nemme at se fra vejen. Der har ligeledes tidligere været udtrykt bekymring for farten på vejen.

Da vejnettet blev lavet, har det været Overmarksvej mellem de to rundkørsler, som det var hensigten at skulle bruges, samt stamvejen ind til Dahliavej, men på grund af et højt bump ud mod rundkørslen, så er Dahliavej blevet fortrukket som gennemkørselsvej. Det har skabt en stor usikkerhed især for de familier, som har små børn på vejen, men øvrige beboere på vejen er også blevet inddraget i forslaget, og ingen har ønsket at stoppe forslaget om lukning af Dahliavej.

Der har været overvejende positive tilkendegivelser, og vi er mange som støtter op om forslaget og især det, at trafikken igen kan blive ledet ud på de veje, hvor der ikke er huse, som har udgang direkte ud til vejen, kan skabe en tryg hverdag for alle.

Forslaget 

Den endelige løsning er ikke fastsat, men der er indsat et par forslag til eventuelle løsning. Budget vurderes at være i omegn af 20.000kr men dog maximalt 30.000kr.

Der søges om tilladelse til at lukke Dahliavej og bruge 20.000 – 30.000kr til dette.

Alle beboere som har udgang til vejen er blevet forespurgt og inddraget i forslaget.

Se kort over området hvor vejlukningen ønskes gennemført.

Opgaver som skal udføres:

Der skal søges om tilladelse ved Horsens kommune, som inkluderer en begrundelse for vejlukningen.

 • Der skal udarbejdes og indkøbes en løsning med en pæn lukning af vejen.
 • Der skal udarbejdes en målfast tegning i 1:100

Forlag 7 – om etablering af hundelegeplads og fælles hjælp til græsslåning af fællesarealer.

Vi vil gerne stille et forslag om en hundelegeplads på det store grønne område ved bådpladsen.

Vi er mange i området der har hunde, men vi mangler et sted hvor de kan blive sluppet løs og lege sammen.

Næste forslag er om beboerne ikke selv kunne slå de mindre græs områder. Så kunne man spare lidt på den meget dyre konto. Folk slå jo alligevel græs, så for at tage et lille stykke uden om huset kan da ikke volde de store problemer.